Regulamin C. S.-W. HALNIAK

Dyrekcja Centrum będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój w C.S.W. "Halniak" wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
3. Najemca pokoju zwany dalej "gościem" może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach 11.00-16.00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny.
4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
6. C.S.W. "Halniak" uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
7. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Jedynym miejscem, gdzie można palić jest przedsionek sali restauracyjnej.
8. Ze względu na bezpieczeństwo Gości zabrania się chodzenia po obiekcie w butach narciarskich.
9. C.S.W. "Halniak" ma obowiązek zapewnić:
- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę,
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,
- w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
10. Na życzenie gościa C.S.W. "Halniak" świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
- budzenie o wyznaczonej godzinie,
- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w Ośrodku,
- przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
11. C.S.W. "Halniak" nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, lub mają zbyt dużą wartość/zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do wielkości i standardu obiektu.
12. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
13. Parking przy C.S.W. "Halniak" jest niestrzeżony, wolny od opłat. C.S.W. "Halniak" nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
15. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
16. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 40 zł.
17. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
18. Osoby nie zameldowane w C.S.W. "Halniak" mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 10.00 do godziny 20.00.
19. W C.S.W. "Halniak" obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
21. C.S.W. "Halniak" może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników C.S.W. "Halniak" albo innych osób przebywających w C.S.W. "Halniak" albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Centrum.
22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na koszt gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, C.S.W. "Halniak" przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
23. OŚRODEK NIE PRZYJMUJE GOŚCI ZE ZWIERZĘTAMI!